fbpx
октомври 7, 2018

Пейрол услуги

Администриране на персонала и изготвяне на платежни ведомости

Обработване и начисляване на трудовите възнаграждения на служителите в специализиран софтуер. Въвеждане на бонуси, други допълнителни възнаграждения, отпуски, болнични и други

Изготвяне и подаване към съответните държавни институции /НАП, НОИ, НСИ и др./ на необходимите декларации, уведомления, справки и отчети

Поддържане на регистъра за издаване на трудови книжки, на книгата за извънреден труд, дневник за болничните листа и други

Работа с Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, ЗДДФЛ и всички останали документи от нормативната уредба в тази област

Работа с Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, ЗДДФЛ и всички останали документи от нормативната уредба в тази област

Сътрудничество при проверки и ревизии от ИА Главна инспекция по труда, НАП и НОИ. Изготвя справки за нуждите на управлението

Top